დელტა
Delta Career
გახდი ჩვენი გუნდის წევრი!
დღეს ჩვენ გვაქვს 2 ვაკანსია

სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი \"დელტა\" აცხადებს ვაკანსიას საკონსტრუქტორო დიზაინის კვლევების და განვითარების დეპარტამენტის ინჟინერ-კონსტრუქტორის თანამდებობაზე - პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

კატეგორია: საკონსტრუქტორო
ანაზღაურება: შეთანხმებით
ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

მიღების შემთხვევაში თანამშრომელი უზრუნველყოფილი იქნება კორპორატიული დაზღვევით;

სამუშაოს დახასიათება:

** მონაწილეობას იღებს ჯგუფის მუშაობაში ახალი ნაკეთობების შექმნისათვის და არსებული ნაკეთობების მოდერნიზაციისათვის, უზრუნველყოფს მათ მაღალ ტექნიკურ დონეს, მეცნიერებისა და ტექნიკის თანამედროვე მიღწევებთან შესაბამისობას, ტექნიკური ესთეტიკის მოთხოვნებს და წარმოების ტექნოლოგიის ეკონომიურობას;
** აწარმოებს საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებს ახლად შესაქმნელ ნაკეთობებზე, ასევე ახდენს არსებული ნაკეთობების მოდერნიზაციისას: ესკიზურ-ტექნიკური პროექტის შემუშავებას და ტექნიკური პირობების შედგენას;
** ქმნის სამუშაო პროექტებს და ნახაზებს;
** შეისწავლის და ანალიზს უტარებს სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან შემოსული საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციას მათი პროექტირებისა და კონსტრუირებისას გამოყენების მიზნით;
** ატარებს სამუშაოებს წარმოების საკონსტრუქტორო უზრუნველყოფისათვის ნაკეთობის საცდელი ნიმუშების დამზადებისას;
** ახდენს არსებული ნაკეთობების მოდერნიზაციას;
** მონაწილეობას იღებს ტექნიკური და საკონსტრუქტორო საკითხების გადაწყვეტაში, რომლებიც წარმოიშობა: საამქროებში დეტალების, კვანძებისა და აგრეგატების დამზადების; აწყობის, მონტაჟისა დამუშავების დროს, ასევე მიწისზედა და საფრენოსნო გამოცდებისას;
** უწევს კონსულტაციას საამქროებს ნაკეთობების დამზადებისას წარმოების პროცესში;
** მონაწილეობას იღებს ღონისძიებების შემუშავებაში და დანერგვაში: კონსტრუქციის სრულყოფისათვის; ტექნოლოგიურების ამაღლებისათვის; ნაკეთობების საიმედობისა და რესურსის გაზრდისათვის;
** მონაწილეობას იღებს საწარმოში გამოშვებული ნაკეთობების კონსტრუქციის სრულყოფაში (ხარისხი, საიმედობა, რესურსი და სხვ.);
** კომპეტენციის ფარგლებში იღებს და ათანხმებს გადაწყვეტილებებს საკამათო კონსტრუქციულ საკითხებზე, რომლებიც წარმოიშობა წარმოების პროცესში საწარმოს სამსახურებს შორის კომპეტენციის ფარგლებში;
** უზრუნველყოფს ნორმატიული დოკუმენტაციის, ქონების, ინვენტარისა და მოწყობილობების დაცულობას, რომლებიც მიმაგრებულია სამუშაო ადგილზე და პირადად მასზე;
** იცავს შრომის დაცვის წესებსა და ნორმებს, ტექნიკის უსაფრთხოებას, საწარმოო სანიტარიასა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებას, მოთხოვნებს ბუნებრივ გარემოზე მავნე ზემოქმედებების თავიდან აცილების შესახებ;
** კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს ხელმძღვანელი პირის სხვა დავალებებსა და მითითებებს.

მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება (ინჟინერიის მიმართულებით);
** სამუშაო გამოცდილება: შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლის სამუშაო გამოცდილება;
** კომპიუტერის ძირითადი საოფისე პროგრამებისა და CAD პროგრამებიდან ერთ-ერთის: CATIA V5 ცოდნა, სასურველია Auto CAD, Mechanical Desktop, Solid Works ცოდნა;
** სასურველია ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა;
** ანალიტიკური აზროვნების უნარები;
** სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი.
** პროექტირების სისტემების და მეთოდების ცოდნა;
** ნახაზებისა და სხვა საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტების, მეთოდების და ინსტრუქციების ცოდნა;
** დასაპროექტებელი კონსტრუქციებისთვის წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნების და მათი სერტიფიცირების წესის ცოდნა;
** კონსტრუირებისას ტექნიკური ანგარიშების განხორციელების მეთოდების ცოდნა;
** კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალების და მათი თვისებების ცოდნა;
** ტექნიკური ესთეტიკის და მხატვრული კონსტრუირების საფუძვლების ცოდნა;
** თანამედროვე გამოთვლითი ტექნიკის, კომუნიკაციისა და კავშირის საშუალებების ცოდნა;
** პროექტირების ავტომატიზებული სისტემების საფუძვლების ცოდნა;
** გამოთვლითი სამუშაოების, საკონსტრუქტორო დოკუმენტაციის კოპირებისა და გამრავლების მექანიზაციის საშუალებების ცოდნა;
** საპატენტო კვლევების განხორციელების წესების და მეთოდების ცოდნა;
** ეკონომიკის, წარმოების ორგანიზაციის, შრომისა და მართვის საფუძვლების ცოდნა;
** მასალათმცოდნეობის და გამოყენებითი მექანიკის საწყისების ცოდნა.
** კონსტრუქციის სიმტკიცეზე ანგარიშის საწყისების ცოდნა.

უნარები:

** გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
** სწრაფვა მუდმივი განვითარებისკენ;
** ცვლილებებისადმი ადაპტაცია;
** კომუნიკაბელურობა;
** პროდუქტიულობა;
** ხარისხზე ორიენტირება;
** კონფიდენციალურობის დაცვა;
** სტრესულ გარემოში მუშაობა.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე (CV ქართულ ენაზე), პირადობის და განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი გამოგზავნოთ ელ-ფოსტის მისამართზე: hr@delta.gov.ge და სათაურის ველში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება \"ინჟინერ კონსტრუქტორი\", წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება.

 


 

სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი \"დელტა\" აცხადებს ვაკანსიას საინჟინრო და ტექნოლოგიური პროცესების დეპარტამენტში ინჟინერ-ტექნოლოგის პოზიციაზე, პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

კატეგორია: საინჟინრო-ტექნიკური
ანაზღაურება: შეთანხმებით
ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

ორგანიზაცია ეძებს მოტივირებულ თანამშრომელს, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა თავისი ცოდნა და გამოცდილება გამოიყენოს ეროვნული სამხედრო, სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საქმეში.

მიღების შემთხვევაში თანამშრომელი უზრუნველყოფილი იქნება კორპორაციული დაზღვევით.

სამუშაოს დახასიათება:

** ტექნოლოგიური მითითებებისა და ინსტრუქციების შემუშავება;
** ტიპური ტექნოლოგიური პროცესების, საწარმოო ინსტრუქციების შემუშავება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში;
** ტექნოლოგიური ინსტრუქციების, ტექნოლოგიური მითითებების, აწყობის სქემების და სხვა ტექნოლოგიურ დოკუმენტაციის შემუშავება, მასში ტექნოლოგიური პროცესების კორექტირებასთან დაკავშირებით ცვლილებების შეტანა;
** ტექნიკური დავალებების შემუშავება ტექნოლოგიით გათვალისწინებული სპეც აღჭურვილობის, ინსტრუმენტების და სამარჯვეების დაპროექტებაზე;
** წუნის გამომწვევი მიზეზების გაანალიზება და მონაწილეობის მიღება წუნის პრევენციისა და აღმოფხვრი ღონისძიების შემუშავებაში;
** პროდუქციის გამოცდისა და ტექნიკური კონტროლის მეთოდების შემუშავება;
** კომპეტენციის სფეროში ხელმძღვანელი პირის სხვა დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** უმაღლესი ტექნიკური განათლება, მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრის კვალიფიკაციით.

დამატებითი მოთხოვნები:

** მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა;
** მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა;
** სამანქანათმშენებლო და საამწყობო ნახაზებისა და ესკიზების შექმნის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;
** სასურველია ჰქონდეს აღნიშნულ სფეროში მუშაობის გარკვეული სტაჟი;
** სასურველია უცხო ენების ცოდნა.

უნარები:

** გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
** სწრაფვა მუდმივი განვითარებისკენ;
** ცვლილებებისადმი ადაპტაცია;
** კომუნიკაბელურობა;
** პროფესიონალიზმი;
** პროდუქტიულობა;
** ხარისხზე ორიენტირება;
** კონფიდენციალურობის დაცვა.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე (CV, ქართულ ენაზე) პირადობის მოწმობის ასლი და განათლების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტის ასლი გამოგზავნოთ ელფოსტის მისამართზე: hr@delta.gov.ge და სათაურის ველში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება - \"ინჟინერ ტექნოლოგი\", წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განცხადება არ განიხილება.

 


 

სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი \"დელტა\" აცხადებს ვაკანსიას ექიმის პოზიციაზე - პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

ანაზღაურება: დარიცხული ხელფასი 350 დოლარის ექვივალენტი ლარში
ადგილმდებარეობა: დედოფლისწყარო
სამუშაოს ტიპი: გრაფიკით, 10 დღე სამუშაო (9 სთ-დან 18 სთ-მდე), 4 დღე დასვენება

ფუნქცია-მოვალეობები და პასუხისმგებლობა:

** საუტილიზაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლებისათვის გადაუდებელი პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა, მდგომარეობის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში 112-ის სამსახურის გამოძახება. აღნიშნულზე ხელმძღვანელი პირის ინფორმირება.
** სამედიცინო საჭიროებაზე რიცხული აპარატურის, ასევე მატერიალური ქონების ექსპლუატაციისა და სათავსოს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვის უზრუნველყოფა.
** სამედიცინო შემთხვევებთან დაკავშირებული მიმართვების აღრიცხვა სამედიცინო შემთხვევების აღრიცხვის ჟურნალში და გაწეული სამედიცინო დახმარების შესახებ ინფორმაციის შეტანა სააღრიცხვო ფორმაში;
** პირველადი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების და საშუალებების მზადყოფნაში ქონა და აღრიცხვა.
** მედიკამენტების ვარგისიანობის ვადის კონტროლი.
** სამედიცინო ქონებისა და მედიკამენტების მოთხოვნაზე, დროული განაცხადების წარდგენა.
** კომპეტენციის ფარგლებში ხელმძღვანელი პირის სხვა დავალებებისა და მითითებების შესრულება.
** პასუხისმგებელია დაკისრებული ფუნქცია მოვალეობების ზედმიწევნით შესრულებაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** უმაღლესი სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
** სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზია შინაგანი მედიცინის, საოჯახო მედიცინის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ან პროფესიული პათოლოგიის სპეციალობით;
** სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
** სასურველია გავლილი ჰქონდეს პირველადი სამედიცინო დახმარების სერტიფიცირებული კურსი.
** MS Office პროგრამების ცოდნა სამომხმარებლო დონეზე.

უნარები:

** გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
** სწრაფვა მუდმივი განვითარებისკენ;
** კომუნიკაბელურობა;
** პროფესიონალიზმი;
** პროდუქტიულობა;
** ხარისხზე ორიენტირება;
** კონფიდენციალურობის დაცვა.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე (CV ქართულ ენაზე) გამოგზავნოთ ელ-ფოსტის მისამართზე: hr@delta.gov.ge და სათაურის ველში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება - \"საგანგებო დახმარების ექიმი\", წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განცხადება არ განიხილება.

 

სსიპ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი \"დელტა\" აცხადებს ვაკანსიას საინჟინრო და ტექნოლოგიური პროცესების დეპარტამენტში ინჟინერ-ტექნოლოგის პოზიციაზე, პირის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების მიზნით.

კატეგორია: საინჟინრო-ტექნიკური
ანაზღაურება: შეთანხმებით
ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

ორგანიზაცია ეძებს მოტივირებულ თანამშრომელს, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა თავისი ცოდნა და გამოცდილება გამოიყენოს ეროვნული სამხედრო, სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საქმეში.

მიღების შემთხვევაში თანამშრომელი უზრუნველყოფილი იქნება კორპორაციული დაზღვევით.

სამუშაოს დახასიათება:

** ტექნოლოგიური მითითებებისა და ინსტრუქციების შემუშავება;
** ტიპური ტექნოლოგიური პროცესების, საწარმოო ინსტრუქციების შემუშავება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში;
** ტექნოლოგიური ინსტრუქციების, ტექნოლოგიური მითითებების, აწყობის სქემების და სხვა ტექნოლოგიურ დოკუმენტაციის შემუშავება, მასში ტექნოლოგიური პროცესების კორექტირებასთან დაკავშირებით ცვლილებების შეტანა;
** ტექნიკური დავალებების შემუშავება ტექნოლოგიით გათვალისწინებული სპეც აღჭურვილობის, ინსტრუმენტების და სამარჯვეების დაპროექტებაზე;
** წუნის გამომწვევი მიზეზების გაანალიზება და მონაწილეობის მიღება წუნის პრევენციისა და აღმოფხვრი ღონისძიების შემუშავებაში;
** პროდუქციის გამოცდისა და ტექნიკური კონტროლის მეთოდების შემუშავება;
** კომპეტენციის სფეროში ხელმძღვანელი პირის სხვა დავალებებისა და მითითებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** უმაღლესი ტექნიკური განათლება, მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ბაკალავრის კვალიფიკაციით.

დამატებითი მოთხოვნები:

** მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა;
** მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის ტერმინოლოგიის ცოდნა;
** სამანქანათმშენებლო და საამწყობო ნახაზებისა და ესკიზების შექმნის მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;
** სასურველია ჰქონდეს აღნიშნულ სფეროში მუშაობის გარკვეული სტაჟი;
** სასურველია უცხო ენების ცოდნა.

უნარები:

** გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
** სწრაფვა მუდმივი განვითარებისკენ;
** ცვლილებებისადმი ადაპტაცია;
** კომუნიკაბელურობა;
** პროფესიონალიზმი;
** პროდუქტიულობა;
** ხარისხზე ორიენტირება;
** კონფიდენციალურობის დაცვა.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე (CV, ქართულ ენაზე) პირადობის მოწმობის ასლი და განათლების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტის ასლი გამოგზავნოთ ელფოსტის მისამართზე: hr@delta.gov.ge და სათაურის ველში მიუთითეთ პოზიციის დასახელება - \"ინჟინერ ტექნოლოგი\", წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განცხადება არ განიხილება.